Literatura

Použití žebříku a možné příčiny nehod

a)  Ztráta stability

Umístění v nesprávném prostředí nebo špatné (neúplné) rozevření dvojitého žebříku.

Spodní část žebříku není správně zajištěna a proto může sklouznout.

Nestabilní horní základna pro žebřík kde je opřen – hrozí pád na stranu.

Žebřík není v úplném stavu – např. chybějící protiskluzové patky.

Sestup po příčkách dolů, když není žebřík zajištěn.

Podmínky podkladu na kterém je žebřík umístěn (měkká půda, šikmý terén, povrchy z kluzkého materiálu).

Větrné a deštivé počasí (hrozí převrácení nebo uklouznutí)

Umístění žebříku v okolí kde projíždějí auta nebo kde se otevírají dveře může dojít ke kolizi.

Výběr krátkého žebříku nebo žebříku, který není vhodný pro danou práci.

 

b) Manipulace

Přemístění na jiné místo (hrozí pád žebříku nebo jeho upuštění).

Montáž a demontáž žebříku (hrozí pád při nesprávné manipulaci, nebo skřípnutí prstů v rámu žebříku)

Nošení předmětů nadměrné váhy nebo velikosti může způsobit pád.

 

c) Uklouznutí a pád uživatele

Špatná obuv, která je kluzká.

Mokrá nebo znečištěná stupadla.

Výstup po více jak jedné příčce najednou, nebo sklouznutí po bočních stranách žebříku.

 

d) Mechanické poškození žebříku

Poškození bočních stran žebříku nebo stupaček.

Nadměrná váha vyvinutá na žebřík.

 

e) Nebezpečí elektrického proudu a vysokého napětí

Práce pod vedením vysokého napětí (žebřík by se mohl dotýkat v nebezpečné oblasti).

Žebřík je příliš blízko vedení vysokého napětí (hrozí zasažení těla elektrickým proudem).

Poškození izolace a zařízení žebříkem.

Výběr žebříku, který není vhodný pro daný typ práce.

 

2. Návod k použití

2.1 Před použitím

a) Přesvědčte se, že jste v dobrém zdravotním stavu. Neměli by jste být pod vlivem medikamentů, alkoholu nebo drog.

b) Při přepravě na střeše nákladního nebo osobního auta se ujistěte že je žebřík umístěn na správném místě a řádně zajištěn.

c) Při rozbalení žebříku se ujistěte že jsou všechny díly v kvalitním stavu bez mechanického poškození.

d) Před použitím zkontrolujte stav žebříku zda li je v pořádku bez poškození a je li možné ho použít.

e) Při profesionálním používání by měla být vyžadována pravidelná kontrola stavu žebříku.

f) Ujistěte se že jste vybrali správný žebřík pro danou práci.

g) Vyvarujte se použití poškozeného žebříku.

h) Očistěte žebřík od nežádoucích materiálů (voda, sníh, barva, olej, bláto).

i) Než použijete žebřík, ujistěte se, že na pracovišti nehrozí žádné nebezpečí a případně by jste měli toto riziko zvážit.   

 

2.2 Umístění a vztyčení žebříku

a) Dvojitý žebřík v úplném rozevření by měl být postaven ve sklonu 75° vůči stupadlům, která by měla být v rovině.

b) Žebřík by měl být umístěn na vodorovném a pevném podkladu.

c) Opěrný žebřík by se měl opírat o pevný povrch a měl by být upevněn např. přivázán nebo by měl být zajištěn stabilizačními prvky. Horní konce žebříku by se měli opírat rovnoměrně tak aby váha byla rozložena do celé konstrukce. Nepoužívat žebřík opřený o sloup bez sloupového stabilizačního prvku.

d) Žebřík se nesmí přemisťovat z horní pozice.

e) Dávejte pozor na nebezpečí způsobené okolím. Místo kde je žebřík opřen by mělo být mimo dosah dveří, nebo dveře zajistit tak aby nedošlo ke kolizi se žebříkem. Měli by jste dávat pozor na chodce a vozidla v blízkosti místa  pracovní činnosti. (neplatí pro nouzové východy a okna)

f) Zajistěte aby v blízkosti nebyla žádná elektrická zařízení nebo rozvody vysokého napětí. Nebo se pokuste zajistit vypnutí elektrického proudu v dané oblasti.

g) Žebřík by měl stát rovnoměrně na svých patkách. Nesmí být opřený o příčky či stupadla.

h) Žebřík nesmí být umístěn na kluzkém povrchu (led, sníh, znečištěné pevné povrchy např. olej, bláto). Pokuste se zajistit žebřík různými prvky proti uklouznutí nebo se pokuste znečištěnou plochu očistit.

 

2.3. Všeobecná pravidla při používání žebříku

a) Nesmíte překročit maximální nosnost žebříku, která činí Max. 150 kg.

b) Snažte se být ve vzpřímené poloze s osou žebříku a mějte obě nohy na stejném stupadle. Za žádných okolností se nevyklánějte mimo žebřík.

c) Nezkoušejte přelézat z opěrného žebříku na vyšší úroveň (střecha či jiná vysutá místa) bez dostatečného zajištění (přivázání nebo použití stabilizačního prvku).

d) Nepoužívejte dvojitý žebřík aby jste se dostali do vyššího patra nebo na vyšší úroveň.

e) Nestůjte na horních třech příčlích žebříku.

f) Nestůjte na horních dvou příčlích žebříku bez madla, zábradlí nebo plošiny.

g) Nestůjte na horních čtyřech příčlích třídílného žebříku. Na poslední úzké části.

h) Žebříky by se měli používat na krátkodobou a lehkou práci.

i) Pro elektrikářskou práci používejte nevodivé či izolované žebříky.

j) Nepoužívejte žebříky za silných povětrnostních podmínek či nepříznivého deštivého počasí.

k) Dávejte pozor na děti a zajistěte aby si na žebříku popřípadě nehráli.

l) Měli by jste zajistit pracovní prostor kde jsou dveře nebo okna aby při jejich otevření nedošlo ke shození žebříku.

m) Vždy když stoupáte nebo slézáte po žebříku buďte vždy čelem k němu.

n) Vždy když stoupáte nebo slézáte po žebříku pevně se držte.

o) Žebřík není určen pro přemostění z bodu A do bodu B.

p) Snažte se zajistit aby Vaše obuv byla z vhodného materiálu a měla protiskluzovou podrážku.

q) Snažte se vyhnout namáhání žebříku ze stran. (např. vrtání do betonu či cihel). Platí pro dvojité i opěrné žebříky.

r) Nepoužívejte na žebříku nebezpečná zařízení (např. řetězové pily, vrtačky nebo ruční pneumatická kladiva), která mohou způsobit velice vážná zranění.

s) Nebuďte na žebříku moc dlouho z důvodu únavy. Měli by jste si dělat pravidelné přestávky.

t) Opěrné žebříky pro přístup do vyšších míst by měli přesahovat opěrný bod nejméně o 1,1 metr.

u) Jestliže provádíte práci na žebříku držte se madla nebo zajistěte jiné bezpečnostní opatření.

v) S vyššími těžkými žebříky je zapotřebí ke vztyčení a manipulaci 2 způsobilých osob tuto činnost provádět.

w) Přenosné žebříky by měli být zajištěny proti klouzání, zajištěním horních či dolních bočnic nebo použitím protiskluzových prvků. Výsuvné a skládací žebříky musí být zajištěny proti vzájemné pohyblivosti jednotlivých částí žebříku.

x) Na žebřík by měla lézt pouze jedna osoba.

 

3. Žebřík třídílný univerzální

Třídílný univerzální žebřík, je dodán bez připevněného stabilizátoru. Sestava je tvořena ze tří žebříků s popruhy, stabilizátoru a materiálu k jeho uchycení. Po přidělání stabilizátoru je možné žebřík použít v několika variantách s možností využití úzkého dílu samostatně jako opěrného žebříku. Žebřík se dá použít jako opěrný, výsuvný nebo dvojitý (štafle) bez opěry a dvojitého bez opěry s výsuvnou úzkou částí.

Postup pro práci s třídílným univerzálním žebříkem

a) Odstraňte obal

b) Připevněte stabilizátor. Materiál pro jeho připevnění je upevněn páskou na stabilizátoru. Nikdy nepoužívejte žebřík bez upevněného stabilizátoru. Není tak zajištěna dostatečná stabilita částí žebříku a může tak dojít k mechanickému poškození.

Použití jednoduchého opěrného žebříku

c) Položte celý žebřík na zem.

d) Odjistěte západku úzkého dílu a vytáhněte tento díl.

c) Tento díl je možné použít jako jednoduchý opěrný žebřík. Když opíráte žebřík tak by háčky měly vždy směřovat ke zdi.

Použití výsuvného opěrného žebříku

a) Žebřík položte na zem.

b) Uvolněte západku. Vysuňte třetí díl z druhého dílu žebříku na požadovanou délku a západku zajistěte.

c) Uvolněte západku. Vysuňte druhý díl z prvního dílu žebříku na požadovanou délku a západku zajistěte. Při zasouvání háčků je potřeba dávat pozor aby nedošlo k poškození popruhů.

d) Opřete žebřík tak, že úzký díl budu otečen směrem k Vám.

Použití dvojitého žebříku (štaflí)

a) Položte celý žebřík na zem.

b) Uvolněte západku úzkého dílu a odstraňte jej z celé sestavy.

c) Žebřík vztyčte a rozevřete jej jako štafle dokud nebudou popruhy napnuty.

Použití dvojitého žebříku (štaflí) bez opěry s vysunutým žebříkem.

a) Žebřík vztyčte a rozevřete jej jako štafle dokud nebudou popruhy nataženy.

b) Uvolněte západku úzkého dílu, vytáhněte jej do požadované délky a opět zajistěte.

 

frame-scrollup